Generalforsamling 25. april 2017

Tirsdag 25. april 2017 kl 19:30 afholder THAK den årlige Generalforsamling

Lokale oplyses senere (mail udsendes).
Ud over den formelle dagsorden vil vi benytte lejligheden til fremlægge nogle ideer til kajakture hen over sommeren. Vi vil også gerne høre forslag fra medlemmerne. Vi sørger for lidt til de tørstige ganer.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
a. I lige år vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant
b. I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Eventuelle forslag til punkt 6 skal være fremsendt til Bestyrelsen senest 18. april eller til denne mailadresse thak.kajak@gmail.com