Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling – Taarbæk Havkajakklub

Mandag den 30.april  2018 kl 19:00 afholder THAK den årlige Generalforsamling
Lokale oplyses senere (mail udsendes)

Ud over den formelle dagsorden vil vi benytte lejligheden til fremlægge nogle ideer til kajakture hen over sommeren. Vi vil også gerne høre forslag fra medlemmerne. Vi sørger også for lidt til de tørstige ganer.

Vi kan også orientere om hvad de ekstra kajakpladser og kajaktrailer vi har fået i løbet af vinteren giver af nye muligheder.

Dagsordenen er:
1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Behandling af indkomne forslag
– herunder – forslag til ændring af vedtægter på opfordring fra vores bankforbindelse
– herunder – forslag om udvidelse af antal bestyrelsemedlemmer (mhp SUP aktiviteter)

7.   Valg af bestyrelse
a.  I lige år vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant
b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9.   Eventuelt

Eventuelle forslag til punkt 6 skal være fremsendt til Bestyrelsen eller til denne mailadresse thak.kajak@gmail. com senest den 23. april

Bestyrelsen i THAK
Henrik, Sten, Roberto og Henrik